ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην Αλεξάνδρεια σήμερα 24/11/ 2022, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 12:30 μμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξάνδρειας στο κατάστημα της Δ.Ε.ΥΑ. Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) 

Με την απόφασή του αρ. 141/2022 ενέκρινε τον ισολογισμό της χρήσης 2021 με σύνολο ενεργητικό 44.392.047.28 € και παθητικό 34.576.263.95€

Με την παρούσα απόφαση εγκρίνονται τυχόν υπερβάσεις σε εγγεγραμμένες πιστώσεις των ΚΑ που συνέβησαν εκ παραδρομής κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2021.

Ο
Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Σωτήριος τόκας

 

Συνημμένα: Η απόφαση αρ. 141/2022 του Δ/Σ. της ΔΕΥΑ Αλ.