ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Απ’το υπ’αριθμόν ……5ο……………πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης  Δήμου  Αλεξάνδρειας.

 

Αριθ.Απόφ. 33/11  Περίληψη

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου & Κατανομή αρμοδιοτήτων

           

Στην  Αλεξάνδρεια σήμερα ………18  /05 /2011…………..ημέρα της εβδομάδος ……Τετάρτη  και ωρα …19:00μ.μ……συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης  Δήμου Αλεξάνδρειας στο κατάστημα  της Δ.Ε.ΥΑ.Α Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) ύστερα από με ημερομηνία ……13/05/2011…………….γραπτή  πρόσκληση του κ. κ. Προέδρου που δόθηκε  σε όλους τους συμβούλους σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 1069/80.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει Νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα ……11……. Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Τζίλας Γεώργιος                                                                                   Κανένας

2. Βασιλόπουλος Δημήτριος

3.Ναλμπάντης Γ. Κών/νος

4.Γαλάνης Σωτήριος

5.Τσιώτρης Χαράλαμπος

6. Κουρατζίνου  -Ζαμάνη  Χαρίκλεια

7.Τοπουζίδου Κυριακή του Κωνσταντίνου

8.Βαμβάκη Ελένη του Δημητρίου

9.Μηνόπουλος Αστέριος

10.Ρότσιος Θωμάς

11.Κούγκα Μαρία

Ακολούθως ο κ Πρόεδρος  έδωσε το λόγο στον αναπληρωτή Διευθυντή κ. Περνετζή Αργύριο, ο οποίος διορίστηκε με την υπ’ αρ  3/08 απόφαση του ιδίου του Ν.1069/80 άρθρο 6, παρ 7 ο οποίος εισηγούμενος  του  1ου θέματος της Ημερήσιας στον έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου  την  υπ’αρ 95/01 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ,με την οποία διορίσθηκαν ως μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας  ο κ. Τζίλας Γεώργιος του Βασιλείου ως Πρόεδρος και ο Βασιλόπουλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου ως Αντιπρόεδρος, με την ίδια απόφαση ορίσθηκαν οι Ναλμπάντης  Κών/νος του Γεωργίου  μέλος του Δ.Σ και από τους πολίτες θα συμμετέχουν οι κα Κουρατζίνου –Ζαμάνη Χαρίκλεια του Δημητρίου ,  η κα Τοποζίδου  Κυριακή του Κωνσταντίνου , η κα  Βαμβάκη Ελένη του Δημητρίου , ο κ Μηνόπουλος Αστέριος του  Δημητρίου , ο κ. Ρότσιος Θωμάς του Παναγιώτη  και κα Κούγκα Μαρία του Δημητρίου                  

Ως προς τον Κοινωνικό Φορέα που προβλέπεται να είναι βάσει το Π..Δ 260/ ΦΕΚ 191 21-8-99 ο Αγροτικός  Συνεταιρισμός Αλεξάνδρειας , ο οποίος με έγγραφό του ορίζει τον κ Γαλάνη Σωτήριο ως εκπρόσωπό του στο Δ.Σ της ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας .

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων  για την κατάληψη της θέσεως του εκπροσώπου έχουν ορισθεί ο κ.Τσιώτρης Χαράλαμπος  ως τακτικός εκπρόσωπος των εργαζομένων και ο Παναπακιδης Ιωάννης ως αναπληρωματικός.

Μετά από τους παραπάνω διορισμούς και σύμφωνα με την 25027/84 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ καθώς και με το άρθρο 5 του Ν 1069/80 πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκροτηθεί σε σώμα και να κατανείμει  τις κατά Νόμο αρμοδιότητες και κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά:

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

 1.Την εισήγηση του Δ/ντή της επιχείρησης

2.Τον Νόμο 1069/80  άρθρο 3,4

3.Την υπ’αρ 25027 /84 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ

4.Τον κανονισμό λειτουργίας της επιχείρησης

5.Το Π.Δ 260 ΦΕΚ 191/21-8-96

6.Την υπ’ αρ  94/11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  «Περί συγχώνευσης  σε ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ειδικού σκοπού υπο την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης  Αρδευςσης ( Δ.Ε.Υ.Α.Α ) Δήμου Αλεξάνδρειας των Δημοτικών Επιχειρήσεων  «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας  » , Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Πλατέως», Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αντιγονιδών  και Τμήματος «Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μελίκης – Βεργίνας (ΦΕΚ 757 /6-5-2011 (τεύχος 2ο)

7. Την υπ’ αρ 95/11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

8.Τον Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης »( διατάξεις των άρθρων 107,108,109 )

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 

Αποδέχεται τους διορισμούς  και τις επιλογές των φορέων που διορίζουν τα μέλη του Δ.Σ το οποίο και συγκροτείται σε σώμα και καθορίζει  τις αρμοδιότητες των μελών του ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1.  Τζίλας    Γεώργιος   του Βασιλείου , Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου , Δημοτικός Σύμβουλος  Αλεξάνδρειας ( απόφαση   95   /11 Δημοτικού Συμβουλίου).

2.  Βασιλοπουλος  Δημήτριος του Κωνσταντίνου  , Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου , Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αλεξάνδρειας  (Απόφαση    95 /11  Δη μοτικού Συμβουλίου).

3.  Ναλμπάντης Κωνσταντίνος του Γεωργίου μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ,  Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αλεξάνδρειας ( απόφαση  95 /11 Δημοτικού Συμβουλίου).

4.  Γαλάνης Σωτήριος του  Ευριπίδη       μέλος Διοικητικού Συμβουλίου εκπρόσωπος Α.Σ.Α (κοινωνικός φορέας )

5.  Τσιώτρης Χαράλαμπος του Βασιλείου    εκπρόσωπος των  εργαζομένων  στην επιχείρηση   ( απόφαση  Γ. Συνέλευσης )

6.  Κουρατζίνου -Ζαμάνη Χαρίκλεια του Δημητρίου  μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  , Δημότισσα Αλεξάνδρειας   ( απόφαση   95 /11Δημοτικού Συμβουλίου.

7.  Τοπουζίδου Κυριακή  του Κωνσταντίνου  μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  Δημότισσα Αλεξάνδρειας (απόφαση 95/11 Δημοτικού Συμβουλίου

8.  Βαμβάκη Ελένη του Δημητρίου  Δημότισσα ( απόφαση 95/11)

9.  Μηνόπουλος Αστέριος του Δημητρίου , Δημότης ( απόφαση 95/11)

10. Ρότσιος Θωμάς του   Παναγιώτη  Δημότης  ( απόφαση 95/11)

11. Κούγκα Μαρία του Δημητρίου , Δημότισσα

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.  Διακόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου  Δημοτικός Σύμβουλος  ( απόφαση 95/11 Δημοτικού Συμβουλίου )

2.   Μοσχοπούλου Ολγα του Ευαγγέλου Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας ( απόφαση 95/11 Δημοτικού Συμβουλίου )

3.  Αλευράς Χρήστου του Κών/νου Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας( απόφαση 95/11 Δημοτικού Συμβουλίου )

5.  Παναπακίδης Ιωάννης του Γεωργίου εκπρόσωπος των  εργαζομένων  στην επιχείρηση ( απόφαση  Γ. Συνέλευσης )

6.  Κυτούδη Αντωνία του Χαραλάμπου  Δημότισσα  ( απόφαση 95/11 Δημοτικού Συμβουλίου  )

7.  Ακρίβου –Πιτσαβά Ανδρομάχη του Χρήστου   Δημότισσα ( απόφαση 95/11 Δημοτικού Συμβουλίου )

8.  Παπαχατζή Ιφιγένεια του Εμμανουήλ    Δημότισσα ( απόφαση 95/11 Δημοτικού Συμβουλίου )

9.  Σαββίδης Νεόφυτος του Σόλων  Δημότης ( απόφαση 95/11 Δημοτικού Συμβουλίου )

10. Μπενίσκος Κωνσταντίνος του Στεφάνου Δημότης ( απόφαση 95/11 Δημοτικού Συμβουλίου )

11. Παναγιωτοπούλου Αγνή του Βασιλείου  Δημότισσα ( απόφαση 95/11 Δημοτικού Συμβουλόιυ )

 Οι οποίοι  μπορούν να κληθούν σε περίπτωση  κωλύματος των τακτικών μελών .

Για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ ισχύουν όσα στην παρ.6 του άρθρου 3 της 25027 ( Τεύχος Β. ΦΕΚ 244/ 1984) απόφασης του ΥΠ.ΕΣ προβλέπονται τον Νόμο 1069/80 (ΦΕΚ Α 191/80  ) και στο καταστατικό της επιχείρησης άρθρο 5  ( ΦΕΚ 757 /2011 ) προβλέπονται ήτοι:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ εκπροσωπεί την Επιχείρηση στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή και δίνει  τους όρκους  που επιβάλλεται. Επίσης μπορεί  σε περίπτωση κινδύνου  από αναβολή χωρίς απόφαση  του Δ.Σ να εγείρει  και να αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει  πληρεξούσιους  και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που προστατεύει τα συμφέροντα της επιχείρησης.

Τις πράξεις αυτές υποβάλλει  αμέσως στο Δ.Σ, υπογράφει τα συμβόλαια της επιχείρησης. Τον Πρόεδρο   αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

Το Δ.Σ έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την παραπάνω Νομοθεσία την λειτουργία του οποίου καθορίζεται στα ιδιαίτερα άρθρα του Νόμου 1069/80 .

Οι παραπάνω αρμοδιότητες του Προέδρου και του  Αντιπροέδρου μεταβιβάζονται και στον Δ/ντή της επιχείρησης σύμφωνα με την 25027 απόφαση ΦΕΚ 244 Β άρθρο 6  ( στην προκειμένη περίπτωση τον Αναπληρωτή Δ/ντή ) προκειμένου σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Αντιπροέδρου να εκπροσωπήσει την επιχείρηση στις αρμοδιότητες του .

Σε περίπτωση δικαστικών αγωγών και παραστάσεων εκ μέρους της επιχείρησης στα Δικαστήρια για υποθέσεις που αφορούν τα συμφέροντά της κυρίως για καταναλωτές μπορεί να εκπροσωπηθεί και από τον κ. Περνετζή Αργύριο  Αναπ. Δντή και Τεχνικό Προϊστάμενο της επιχείρησης και σε περίπτωση κωλύματος του Αν. Δ/ντή  από την  κα Παπαεμμανουήλ Αμυγδαλιά βοηθ. Λογιστού

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

Τζίλας Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος