ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ’ αριθμό …4ο πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας

Περίληψη: Εγκριση αποτελέσματος πρακτικών επιτροπής του έργου « Αποκατάσταση βλάβης αποχέτευσης με αντικατάσταση κεντρικού φρεατίου και τμήματος συλλεκτήριου αγωγού αποχέτευσης Φ41 στην οδό Εθν.Αντίστασης 42» Ανάθεση στον τελευταίο μειοδότη Ιωάννης Παπαγίαννης και ΣΙΑ Ε.Ε με ποσοστό έκπτωσης 5%

   Στην Αλεξάνδρεια σήμερα 25/04/ 2012, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα.19.00 μμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας στο κατάστημα της Δ.Ε.ΥΑ.Α Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) ύστερα από με ημερομηνία 23 /04/2012 γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλους τους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80.

     Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στον αναπληρωτή Διευθυντή κ. Περνετζή Αργύριο, ο οποίος διορίστηκε με την υπ’ αρ 3/08 απόφαση του ιδίου του Ν.1069/80 άρθρο 6παρ 7 , ο οποίος εισηγούμενος του 2ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου υπόψη το 1Ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση βλάβης αποχέτευσης με αντικατάσταση κεντρικού φρεατίου και τμήματος συλλεκτηρίου αγωγού αποχέτευσης Φ 400 Σ 41 στην Εθν. Αντίστασης 42»

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

1.Περνετζής Αργύριος μηχανολόγος μηχανικός υπάλληλος της ΔΕΥΑΑ ΑΛ

2.Παπαδόπουλος Σωτήριος υπάλληλος της ΔΕΥΑΑ ΑΛ

3.Φράγκος Αναστάσιος υπάλληλος της ΔΕΥΑ ΑΑΛ

που ορίστηκαν με την υπ’αριθ. 39/2012 απόφαση του Διοικητού Συμβουλίου ης ΔΕΥΑ ΑΑΛ ως μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού του ΔΕΥΑ ΑΛ , συνήλθαν στις 03 Απριλίου 2011 ημέρα Τρίτη , σε δημόσια συνεδρίαση στα Γραφεία του ΔΕΥΑ Α Δήμου Αλεξάνδρειας και αφού παρέλαβε εγκαίρως την μία υποβληθείσα προσφορά , προέβη στο άνοιγμα τους μετά την ώρα λήξης της διαδικασίας πρόχειρου διαγωνισμού. Αφού ελέγχθηκε η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή σε άλλο επαγγελματικό μητρώο, ελέγχθηκε η πληρότητα των δικαιολογητικών αποσφραγίσθηκαν οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, και διαμορφώθηκε ο παρακάτω πίνακας, κατά σειρά μειοδοσίας:


Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΕΙΟΔΟΤΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)

1

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

5%

Αφού ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής της προσφοράς από την επιτροπή, παρατηρήθηκαν τα εξής:

Επειδή στο παρόντα πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό παρουσιάστηκε ενας ( 1) ενδιαφερόμενος παρόλο που η διακήρυξη δημοσιεύθηκε και στην διαύγεια αλλά και σε μία τοπική εφημερίδα για να πάρει δημοσιότητα ο διαγωνισμός, η επιτροπή αποφάνθηκε να μην επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισμό και έκανε δεκτό τον φάκελο δικαιολογητικών καθώς και της οικονομικής προσφοράς της παρούσας εργοληπτικής εταιρείας.

              Μετά τη λήξη του ελέγχου των δικαιολογητικών η Επιτροπή Διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17 / Δ17γ/ 9 /154 /ΦΝ437/21-9-2010 εγκύκλιο του ΥΠΥΜΕΔΙ απέστειλε εγγράφως και με φαξ (αριθ. πρωτ. 279) στον φορέα έκδοσης της κατατεθείσας εγγυητικής συμμετοχής αίτημα για τον έλεγχο εγκυρότητας των. Επομένως η Επιτροπή αναμένει την απάντηση των αρμόδιων φορέων ήτοι ΤΣΜΕΔΕ Βέροιας, και ως εκ τούτου θα συνεδριάσει εκ νέου για την ολοκλήρωση του πρακτικού. 

                Στην συνέχεια αναγνώστηκε το 2ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού το οποίο έχει ως εξής:

2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

1.Περνετζής Αργύριος μηχανολόγος μηχανικός υπάλληλος της ΔΕΥΑΑ ΑΛ

2.Παπαδόπουλος Σωτήριος υπάλληλος της ΔΕΥΑΑ ΑΛ

3.Φράγκος Αναστάσιος υπάλληλος της ΔΕΥΑ ΑΑΛ

που ορίστηκαν με την υπ’αριθ. 39/2012 απόφαση του Διοικητού Συμβουλίου ης ΔΕΥΑ ΑΑΛ ως μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού του ΔΕΥΑ ΑΛ , συνήλθαν συνήλθαν στις 20-04-2011 ημέρα Παρασκευή σε δημόσια συνεδρίαση στα Γραφεία της ΔΕΥΑ Α Δήμου Αλεξάνδρειας με σκοπό την ολοκλήρωση του πρακτικού διαγωνισμού του ως άνω έργου αφού διαβιβάστηκαν στην ΔΕΥΑ ΑΛ μέσω τηλεομοιοτυπίας τα αριθ. πρωτ. (ΔΕΥΑ Α Α Δήμου Αλεξάνδρειας) 279/2012 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από, ΤΣΜΕΔΕ Βέροιας

       Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής όλων των συμμετεχόντων και επομένως ισχύει το 1ο Πρακτικό Διαγωνισμού ως έχει.

         Κατά του πρακτικού αυτού που ανακοινώθηκε και τοιχοκολλήθηκε και διατίθεται για ενημέρωση των διαγωνιζομένων, μπορούν να υποβληθούν οι τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία πέντε (05) ημερών (Ν.3669/08, άρθ.25).

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1.Την εισήγηση του Αναπ.Γεν. Δ/ντή της επιχείρησης

2. Το πρακτικό παραλαβής προσφορών και την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής

3.Τον Νόμο 3263/04

4.Το Π.Δ 609/85 άρθρο 26

5.Το Π.Δ 171/87 άρθρο 7

6.Την υπ’ αρ 14/2012 Α.Μ μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της επιχείρησης

7.Την υπ’αρ 39/12 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

8.Τον Νόμο 3669/08 άρθρα29 ,30

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1.Εγκρίνει τα πρακτικά επιτροπής διαγωνισμού έτσι όπως εισηγητικό αναφέρονται .

2 Αναθέτει το έργο «Αποκατάσταση βλάβης αποχέτευσης με αντικατάσταση κεντρικού φρεατίου και τμήματος συλλεκτηρίου αγωγού αποχέτευσης Φ 400 Σ 41 στην Εθν. Αντίστασης 42» Α.Μ 14/12 αρχικού προϋπολογισμού 31.000,00 Ευρώ στην εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε »με ποσοστό έκπτωσης 5%

3.Ψηφίζει την παραπάνω πίστωση των Κ.Α 64-98-99-000 και 54-00-60 συνολικού ποσού 29.450,00 €

4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ να υπογράψει την σχετική σύμβαση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό:

Αλεξάνδρεια, 25 / 04 / 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Τζίλας Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος