Στην Αλεξάνδρεια σήμερα 22/03/ 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας στο κατάστημα της Δ.Ε.ΥΑ.Α Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) ύστερα από με ημερομηνία 17/03/2012 γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σε όλους τους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει Νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (9) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζίλας Γεώργιος                   1.Ναλμπάντης Κών/νος

2.Bασιλοπουλος Δημήτριος    2.Κουρατζίνου Χαρίκλεια

3.Γαλάνης Σωτήριος                αν και κλήθηκαν Νόμιμα

4.Ρότσιος Θωμάς

5.Μηνόπουλος Αστέριος

6.Τσιώτρης Χαράλαμπος

7.Τοπουζίδου Κυριακή

8.Βαμβάκη Ελένη

9.Κούγκα

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στον αναπληρωτή Διευθυντή κ. Περνετζή Αργύριο, ο οποίος διορίστηκε με την υπ’ αρ 3/08 απόφαση του ιδίου του Ν.1069/80 άρθρο 6παρ 7 , Ν.1069/80 άρθρο 6παρ 7 , ο οποίος εισηγούμενος του 12 ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης υπόψη το πρακτικό της επιτροπής για την ανάθεση αναδόχου για την προμήθεια καυσίμων , το οποίο έχει ως εξής:

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Αλεξάνδρειας για το έτος 2012.Η επιτροπή διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄αρ 14/2012 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Αλ. και αποτελείται από τους:

1.Περνετζή Αργύριο, Α/Α Διευθυντή – υπάλληλο Δ.Ε.Υ.Α.Α.ΑΛ.

2.Παπαδόπουλο Σωτήριο, μέλος – υπάλληλο Δ.Ε.Υ.Α.Α.ΑΛ.

3.Αγοραστού Μαρία , μέλος – υπάλληλο Δ.Ε.Υ.Α.Α.ΑΛ.

συνεδρίασε σήμερα 13/03/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.ΑΛ. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού για την παραλαβή των προσφορών και των έλεγχο των φακέλων :

α)Δικαιολογητικά συμμετοχής και

β)Οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων.

Στον διαγωνισμό προσήλθε μόνο Ε & Κ Χύτας Ο.Ε αν και η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο τοπικό τύπο.

Η επιτροπή δημόσια έλεγξε το φάκελων δικαιολογητικών του προσφέροντος και κατέγραψε αυτά στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ε&Κ ΧΥΤΑΣ Ο.Ε

α)ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

1

Αίτηση συμμετοχής

ΝΑΙ

2

Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Ασκησης Επαγγέλματος

ΝΑΙ

3

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

ΝΑΙ

4

Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

ΝΑΙ

5

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού ότι μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της επιχείρησης

ΝΑΙ

6

Πρακτικό Δ.Σ των Α.Ε για ορισμό νομίμου εκπροσώπου

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

7

Επικυρωμένο καταστατικό Ο.Ε

ΝΑΙ

8

Εγγυητική επιστολή

ΝΑΙ

9

Έγγραφη εξουσιοδότηση διαχειριστή

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

10

Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι:

 

α)έλαβε γνώση και αποδέχεται τη διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές

ΝΑΙ

β)η προσφορά ισχύει για 3 μήνες

ΝΑΙ

γ)δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος

ΝΑΙ

β)ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΝΑΙ

Ακολούθως η επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, έλεγξε τη νομιμότητα των δικαιολογητικών και σύμφωνα με το άρθρο 4 & 8 της διακήρυξης έκανε δεκτή την προσφορά του ο Ε & Κ Χύτας Ο.Ε. Στη συνέχεια προέβη στην αποσφράγιση των Οικονομικών προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 8 της διακήρυξης και κατέγραψε την ΕΚΠΤΩΣΗ % στην επίσημη τιμή του Τμήματος Εμπορίου, παρουσία του διαγωνιζόμενου, για τα προς προμήθεια υγρά καύσιμα.

ΥΛΙΚΟ


M

%

ΕΚΠΤΩΣΗ


ΠΟΣΟΤΗΤΑ

( litra )


ΔΑΠΑΝΗ

( € )

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

lit

0,5%

25.000

30.845,00

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

lit

0,5%

10.000

13.532,00

ΣΥΝΟΛΟ

44.377,00

Φ.Π.Α. (23 %)

10.206,71

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

54.583,71

Και κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχειτκά
Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1.Το 2ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού

2.Την υπ’αρ 24/12 απόφαση του Δ.Σ με την οποία έγινε επανάληψη της προκήρυξης

3.Την υπ’ αρ 5/12 απόφαση του Δ.Σ με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές των καυσίμων

4.Τον Νόμο 1069/80 άρθρο 5 και 22

5.Τον Νόμο 3463/2006 παρ 209

6.Το άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ

7.Τον προϋπολογισμό της επιχείρησης έτους 2012

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1.Εγκρίνει το 2ο πρακτικό της επιτροπής για την ανάθεση των καυσίμων

2.Η ανάθεση γίνεται στην εταιρεία Ε & Κ Χύτας Ο.Ε

3.Ψηφίζει τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2012 ποσού 54.583,71 Ευρώ με ΦΠΑ 23% στον Κ.Α 64-00-00 έτους 2012.

4.Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ κ.Τζίλα Γεώργιο να υπογράψει τις σχετική σύμβαση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Τζίλας Γεώργιος