ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 Απ’το υπ’αριθμόν ……7ο……………πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης  Δήμου  Αλεξάνδρειας

 

Αριθ.Απόφ. 52  / 11                                                           Περίληψη

Έγκριση  καταβολής Εγγύησης υδρομετρου στις Τοπικές Κοινότητες της ΔΕΥΑ Α του Δήμου Αλεξάνδρειας

           

Στην  Αλεξάνδρεια σήμερα ………31/05 /2011…………..ημέρα της εβδομάδος ……Τρίτη  και ώρα …20:00μ.μ……συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης  Δήμου Αλεξάνδρειας στο κατάστημα  της Δ.Ε.ΥΑ.Α Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού) ύστερα από με ημερομηνία ……27/05/2011…………….γραπτή  πρόσκληση του κ. κ. Προέδρου που δόθηκε  σε όλους τους συμβούλους σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 1069/80.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει Νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα ……9……. Μέλη.

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Τζίλας Γεώργιος                                 1.  Κουρατζίνου -Ζαμάνη Χαρίκλεια                    

2. Βασιλόπουλος Δημήτριος               2.  Βαμβάκη Ελένη                         

3.Ναλμπάντης Γ. Κών/νος                      αν και κλήθηκαν Νόμιμα                        

4.Γαλάνης Σωτήριος                                                      

5.Τσιώτρης Χαράλαμπος

6.Τοπουζίδου Κυριακή

7.Μηνόπουλος Αστέριος

8.Ρότσιος Θωμάς

9.Κούγκα Μαρία

 

Στη συνέχεια, έδωσε το λόγο στον αναπληρωτή Διευθυντή κ. Περνετζή Αργύριο, ο οποίος διορίστηκε με την υπ’ αρ  3 / 08 απόφαση του ιδίου του Ν.1069/80 άρθρο 6, παρ 7, ο οποίος εισηγούμενος  του 3ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου  ότι σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης  και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου  την ανάγκη καταβολής  εγγύησης χρήσης υδρομετρητή , σε εφαρμογή του άρθρου 10 παρ 1 του Νόμου 1069/80 με την έναρξη ενοικίασης ακινήτου  για την εξασφάλιση των εσόδων της επιχείρησης στην περίπτωση αιφνίδιας αποχώρησης του αλλά και την προστασία του ιδιοκτήτη με ανεξόφλητους λογαριασμούς και προτείνει την καταβολή  2 παγίων όπως ισχύει και στην πόλη της Αλεξάνδρειας  και κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά:

 

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

 

1. Την εισήγηση του Αναπ. Δ/ντή της επιχείρησης

2  Το άρθρο 10 παρ 1 του Νόμου 1069/80

3. Τον ισχύοντα κανονισμό υδροληψίας

4. Την υπ’ αρ  94/11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  «Περί συγχώνευσης  σε ένα    Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ειδικού σκοπού υπό την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Άρδευσης ( Δ.Ε.Υ.Α.Α ) Δήμου Αλεξάνδρειας» των Δημοτικών Επιχειρήσεων  «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξάνδρειας», «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Πλατέος», «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αντιγονιδών»  και Τμήματος  της «Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μελίκης – Βεργίνας» (ΦΕΚ 757 /6-5-2011 (τεύχος 2ο)

5. Τον Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  » – Πρόγραμμα « Καλλικράτης »

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

   Εγκρίνει την καταβολή εγγύησης χρήσης υδρομέτρου στο ποσό των 30,26€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ, για όλους τους ενοικιαστές ακινήτων, των Τοπικών και Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, πλήν της πόλης Αλεξάνδρειας και των συνοικισμών Καψόχωρας, Νησελίου και Σχοινά που παραμένει ως έχει  στο ποσό των 66,80€ αρχής γενομένης την 1/07/2011

   Το ποσό αυτό αποδίδεται στην επιχείρηση, μετά από έγγραφη αίτηση  του ενοικιαστή και καταχώρησή  του στο μητρώο καταναλωτών της επιχείρησης.

   Επιστρέφεται δε, με την λήξη της μίσθωσης του ακινήτου και εφόσον ο ενοικιαστής δεν έχει άλλες οφειλές προς την επιχείρηση.

 

   Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Τζίλας Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος