ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας (ΔΕΥΑΑΛ) έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν. 3463/06 άρθρα 209 παρ.1, τον Ν. 3731/08 ( ΦΕΚ Α΄263/23-12-08 ) άρθρο 20 παρ.13 και των άρθρων 21 & 23 του ΕΚΠΟΤΑ

 2. Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις»,

 3. Το Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

 4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

 5. Την με αριθ.Π1/7445/02 (ΦΕΚ Β 112/31-1-02) απόφαση Υφ. Ανάπτυξης «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών»

 6. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»

 7. Την Υπ. Απόφαση 11389/93 Ε.Κ.Π. ΟΤΑ - «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

 8. Την με αριθ. πρωτ. 10829/23-2-2009 Εγκύκλιο 7, του Υπ. Εσωτερικών – Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Γενικών Υποθέσεων και το Π.Δ 166/2003(ΦΕΚ138Α΄/5-6-03 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές¨.

 9. Την με αριθ. πρωτ. 73124/30-12-2008 εγκύκλιο 48 του Υπ. Εσωτερικών – Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Γενικών Υποθέσεων με θέμα «Αρμόδια όργανα ΟΤΑ Α΄βαθμού για προμήθειες που διενεργούνται με απείθειας ανάθεση, διαγωνισμό (τακτικό ή πρόχειρο) και με διαπραγμάτευση» κ.λ.π.

 10. Τον Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112 Α’ /13-07-10) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

 1. Την με αρ. πρωτ. 27754/28-6-2010 εγκύκλιο 11 του Υπ. Εσωτερικών – Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Γενικών Υποθέσεων «Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών δημοσίων σημβάσεων ΟΤΑ α΄βαθμού».

 2. Την με αρ 114/2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑΛ “ έγκριση τευχών διακήρυξης και διάθεσης δαπάνης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών”

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό μεκριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Ν. Ημαθίας για την ανάδειξη αναδόχου καυσίμων και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου λιπαντικών στη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ » για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΑΛ έτους 2015.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 69.378,89€ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΑΛ οικονομικού έτους 2015

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αλεξάνδρεια, στα γραφεία της ΔΕΥΑΑΛ ( Πλατεία Σιδηρ.Σταθμού, άνωθεν Κ.Α.Π.Η.) την 15/12/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 10:00π.μ από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη διακήρυξης δωρεάν από την ιστοσελίδα της επιχείρησης (www.deyaal.gr) ή καταβάλλοντας το ποσό των 10€ ανά τεύχος από τα γραφεία της ΔΕΥΑ ΑΛ , τηλ.:2333027965, fax: 2333027796, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ταμείου από 8:00-13:00. Υπεύθυνος υπάλληλος ο κος Περνετζής Αργύριος.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτός θα γίνει την 17η Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

 

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

 

ΜΠΑΣΔΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

Συνημμένα: Φάκελος Προμήθειας

Προσθήκη 12/12/2014: Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού